Екстернатна форма навчання

Індивідуальний план учнів-екстернів за курс базової загальної середньої освіти

Індивідуальний план учнів-екстернів за курс повної загальної середньої освіти

 

Індивідуальний навчальний план екстерна за 1(5) клас

Індивідуальний навчальний план екстерна за 2(6) клас

Індивідуальний навчальний план екстерна за 3(7) клас

Індивідуальний навчальний план екстерна за 4(8) клас

Індивідуальний навчальний план екстерна за 5(9) клас

Індивідуальний навчальний план екстерна за 6(10) клас

Індивідуальний навчальний план екстерна за 7(11) клас

 

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства (частина шоста статті 9 Закону України “Про освіту”).

Екстернат у ліцеї може організовуватися для осіб, які:

 1. із поважних причин (стан здоров’я, збройний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;
 2. не завершили здобуття певного рівня повної загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;
 3. є громадянами України, які здобували або здобувають повну загальну середню освіту за кордоном (в закладах освіти інших країн);
 4. є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
 5. прискорено опанували або бажають прискорено опанувати зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);
 6. самостійно опанували або бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів за певний клас;
 7. засуджені до довічного позбавлення волі;
 8. є іноземцями і постійно проживають за кордоном, але бажають здобути освіту в приватних закладах освіти України (пункт 1 розділу ІІ Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (далі – Положення).

Здобуття загальної середньої освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

Екстерном є особа (незалежно від віку), зарахована (переведена) на екстернат для:

 • самостійного засвоєння освітньої програми протягом навчального року та проходження річного оцінювання та/або атестації;
 • проходження лише річного оцінювання та/або атестації.

Зарахування на екстернат та проходження навчального процесу

Для зарахування (переведення) на екстернат до закладу освіти подається  заява, в якій зазначається одна з вищезазначених підстав обрання такої форми навчання та додається(ються) відповідний(і) документ(и), що підтверджує(ють) наявність такої підстави (крім підстав, зазначених у пунктах 5, 6) (пункт 3 розділу ІІ Положенням).

Хто може звернутися

Заяву про зарахування на екстернат може особисто подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення в супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Особи, які проживають на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану, можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо).

Особи, зазначені у підпунктах 2, 6 пункту 1 розділу ІІ Положенняі, зазначають у заяві навчальні предмети, з яких необхідно пройти річне оцінювання та/або атестацію екстерном.

Зарахування особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня освіти або результатів оцінювання, здійснюється після оцінювання її результатів навчання за певний клас (рівень повної загальної середньої освіти). Оцінювання проводить заклад освіти, в якому організовується екстернат, на підставі заяви (за формою згідно з додатком 1 до цього Положення) особи, яка подавала заяву про зарахування (переведення) на екстернат.

Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання результатів навчання складається за формою згідно з додатком 2 до Положення (далі – протокол оцінювання).

Для осіб, які бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів (відповідно до підпункту 6 пункту 1 розділу ІІ Положення), екстернат може організовуватися в поєднанні з однією з інституційних форм, сімейною (домашньою) формою, педагогічним патронажем. Таке поєднання здійснюється без переведення здобувача освіти на екстернат, на підставі особистої заяви повнолітнього здобувача освіти або одного з батьків, інших законних представників (за формою згідно з додатком 3 до цього Положення).

Проведення оцінювання

Екстерни складають річне оцінювання та атестацію.

Річне оцінювання проводиться, як правило, до закінчення навчального року з усіх навчальних предметів, обов’язкових для вивчення відповідно до освітньої програми.

Результати річного оцінювання оформлюються протоколом оцінювання.

Для екстернів, які здобували або здобувають повну загальну середню освіту за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану, оцінювання може проводитися протягом усього навчального року.

Увага! Протягом одного навчального року екстерн може пройти оцінювання за один або кілька класів у межах одного або декількох рівнів повної загальної середньої освіти.

Екстерни, які здобували або здобувають повну загальну середню освіту за кордоном, для отримання відповідних документів про освіту проходять річне оцінювання та атестацію відповідно до законодавства.

Екстерни, які проживають або проживали на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення, можуть одночасно пройти атестацію за рівні базової та профільної середньої освіти. У такому випадку оцінювання здійснюється у такий спосіб:

 • за рівень базової середньої освіти результати річного оцінювання визначаються відповідно до освітньої декларації та зазначаються у додатку до відповідного документа про освіту як результати атестації з відповідних навчальних предметів (освітня декларація заповнюється екстерном за формою згідно з додатком 4 до Положення без зазначення навчальних предметів «Українська мова», «Українська література», «Історія України», «Географія», «Основи правознавства», «Захист України»);
 • за рівень профільної загальної середньої освіти екстерни складають річне оцінювання та атестацію на загальних підставах.

Права екстерна:

 1. отримувати необхідні консультації педагогічних працівників в межах навчального часу;
 2. безкоштовно користуватися підручниками, навчальними посібниками та іншою літературою бібліотечного фонду;
 3. брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах;
 4. відвідувати практичні та лабораторні заняття для отримання практичних навичок;
 5. брати участь в олімпіадах і конкурсах.